Obchodné podmienky

Zmluvné strany Predávajúci: Majiteľ webstránky spoločnosť LETECKÝ A PARAŠUTISTICKÝ KLUB o.z. a realizátor zoskoku spoločnosť Verticaljump s.r.o , Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba. Obdarovaný: Osoba, ktorá môže čerpať objednané služby (tovar) na základe darovanej darčekovej poukážky kupujúcim. Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie objednaných služieb a dodanie tovaru ponúkaných prostredníctvom stránky www.zoskočtandem.sk Spôsob objednávania Objednávať je možné on-line priamo na stránkach predávajúceho, prostredníctvom emailov verticaljumpsk@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 905 519 268. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, či zaslanie potrebných fakturačných údajov prostredníctvom emailu, alebo inou formou. Platnosť poukazu je po zakupení 10 mesiacov. Podľa všeobecných obchodnych podmienok plnú sumu produktu je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu.Práva a povinnosti predávajúceho Predávajúci sa zaväzuje Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Dodať darčekovú poukážku oprávňujúcu zákazníkovi čerpať druh a množstvo služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Zabezpečiť realizáciu druhu a množstva služieb zákazníkovi na základe preukázania sa darčekovou poukážkou. Predávajúci nezodpovedá za Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. Práva a povinnosti kupujúceho Kupujúci sa zaväzuje Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za služby, resp. tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať obdarovanému (obdarovaný musí spĺňať všetky podmienky na realizovanie aktivity). V tom prípade kupujúci stráca nárok na čerpanie objednanej aktivity a tento nárok prechádza na obdarovaného. Platobné podmienky a Ponukové ceny su uvedené na stránke www.zoskoctandem.sk . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom. Dodanie služby, alebo tovaru kupujúcemu, či obdarovanému je možné až po jeho úplnom zaplatení. Tovar, či darčekovú poukážku je možné zaslať Slovenskou poštou. Darčekový poukaz a faktúru je možné zaslať aj emailom.Kupujúci má možnosť výberu medzi dvoma spôsobmi úhrady tovaru:Tovar môže byť zaslaný na dobierku – je zaplatený až po prevzatí na pošte. Tovar je možné zaplatiť prevodom na účet

Dodacie podmienky: Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky pri platbe za tovar na dobierku. Pri bezhotovostnej platbe, prevodom na účet, začína plynúť dodacia doba odo dňa prijatia platby na náš účet. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-3 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas (1-3 dni) potrebný na doručenie zásielky na adresu zákazníka. Rezervácia termínu objednaných služieb a ich realizácia V prípade objednania služby prostredníctvom stránky www.verticaljump.sk bude kupujúcemu vystavená a dodaná darčeková poukážka s unikátnym číslom a názvom aktivity oprávňujúca kupujúceho čerpať objednané služby. Termín čerpania služby je potrebné dohodnúť minimálne 10 dní vopred a potvrdiť telefonicky, alebo emailom vyznačenom na poukaze. Rezervácia musí obsahovať kontaktné údaje, číslo poukazu, názov čerpanej aktivity a preferovaný termín a čas čerpania. Kupujúci, resp. obdarovaný odovzdá darčekovú poukážku realizátorovi aktivity. Realizátor aktivity na základe darčekovej poukážky poskytne kupujúcemu, resp. obdarovanému objednanú službu. Rezervácia termínu je záväzná a nie je možné ju bez udania vážnych dôvodov meniť. V prípade udania vážneho dôvodu je možné zmenu termínu akceptovať len ak je táto skutočnosť oznámená minimálne 48 hodín pred dohodnutým termínom aby bola zmena rezervácie možná. V prípade že nieje zmena termínu oznámená dodávatelovi minimálne 48 hodín dopredu, objednávatel stráca nárok na poskytnutie vybranej služby. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny dohodnutého termínu a miesta konania Tandemového zoskoku z titulu nevhodného počasia (dážď, nízka oblačnosť, silný vietor) a takisto z organizačných dôvodov. Doba platnosti darčekovej poukážky je uvedená na darčekovej poukážke. V tomto období je kupujúci, resp. obdarovaný oprávnený čerpať objednané služby, v opačnom prípade stráca nárok na poskytnutie vybranej služby bez nároku uplatnenia si akejkoľvek náhrady, či vzniknutej náhrady škody. V prípade, že kupujúci mal záujem o čerpanie poukážky v dohodnutom období a samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné, má zákazník nárok na bezplatné preloženie termínu. Storno objednávky V zmysle § 9 a nasl. Zákona 108/2000 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 kalendárnych dní od dodania tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s tovarom, darčekovým poukazom, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná. Predávajúci je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 10 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom. V prípade, že kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 7 dní od doručenia, je možné vrátiť darčekovú poukážku do 30 dní od jej vystavenia. Reklamácie na handy-cam platia 15 dni od uskutočnenia zoskoku. V takomto prípade bude kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 20% z celkovej hodnoty poukazu. O túto sumu bude znížená suma zaslaná na účet kupujúcemu.Zakúpené poukazi v septembri, októbri a decembri platia do prvého júna. Vianočné poukazi platia do prvého júla. Sezóna tandemových zoskokov začína v marci a konči v septembri (záleží od vhodného počasia). Nepriaznivé počasie nemá vpliv na predĺženie poukazov.Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednanej služby zo strany externého dodávateľa. Ochrana osobných údajov zákazníka Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje odberateľa za účelom riadneho vybavenia objednávky a za účelom poskytnutia informácií k službám. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so zhromažďovaním osobných údajov. V prípade použitia údajov na zasielanie emailových informácií dodávateľa, má zákazník možnosť požiadať o zrušenia zasielania, pričom jeho žiadosti dodávateľ vyhovie.